Republika e Kosoves

Gllogoc

Rregullore për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfryutëzim më pak se një vit të pronës së paluajtshme së Komunës

2021/01/13 - 4:13

Forma e aplikacionit: Rregullore për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfryutëzim më pak se një vit të pronës së paluajtshme së Komunës