Republika e Kosoves

Gllogoc

Nazmi Hasi

Biografia

1.      Mbiemri: Hasi
2.      Emri: Nazmi
3.      Nacionaliteti: Shqipëtar
4.      Shtetësia: Republika e Kosovës
5.      Data e lindjes 12/09/1964
6.      Gjinia: M
7.      Detajet kontaktuese:
Emaili: nazmi.hasi@umib.net;Nazmi.Hasi@rks-gov.net
Tel: 044 170 727
Data e plotesimit 08/03/2019
8. Niveli arsimor:
Institucioni: FSHMN (DEPARTAMENTI FIZIKË) – Universiteti i Prishtinës
Data e diplomimit 18.01.1990
Diploma: PROFESOR I FIZIKËS
Institucioni: Universiteti **Shën Kiril dhe Metodij **, Shkup – Maqedoni Veriore
Data e diplomimit: 17.07.2009
Fusha  Fizikë e Brendisë së Tokës -Sizmologji
Diploma/Mikroteza: Magjister i Shkencës / Hulumtimet sizmologjike, gjeologjike dhe gjeofizike për zgjedhjen e lokacioneve për instrumentet për regjistrimin e tërmeteve në Kosovë
Institucioni: Universiteti **Shën Kiril dhe Metodij **, Shkup – Maqedoni  Veriore
Data e diplomimit: 04.04.2014
Fusha  Fizikë e Brendisë së Tokës-Sizmologji
Punimi I doktorratë Qasja Neodeterministe e Analizës së Rrezikut Sizmik për Territorin e Kosovës
Diploma / Doktorata: Doktor i Shkencave, Profili – FIZIKË E BRENDISË SË TOKËS
 
9. Thirrja akademike: Asistent i Angazhuar I Fizikës
Institucioni Universiteti i Prishtinës
Data e thirrjes: 01.10.2009
   
9.1. Thirrja akademike: Asistent  i Angazhuar i Fizikës
Institucioni Universiteti i Prishtinës
Data e thirrjes: 01.10.2011
9.2. Thirrja akademike: Asistent i Angazhuar i Fizikës
Institucioni Universiteti i Prishtinës
Data e thirrjes: 01.10.2012
 
9.3. Thirrja akademike: Asistent i Angazhuar i Fizikës
Institucioni Universiteti i Prishtinës
Data e thirrjes: 01.10.2013
 
9.4. Thirrja akademike: Profesor Asistent Doktor (Prof.Ass.Dr)
Institucioni Universiteti i Mitrovicës ,,Isa Boletini”
Data e thirrjes: 16.02.2015 , VAZHDON
10. Pervoja profesionale  -menaxheriale  
Data dhe Viti 05/12/2005 deri më 27/08/2010- Shef i Laboratorit të Gjeofizikës
   
Data dheViti 27/08/2010-30/08/2015- DREJTOR I INSTITUTIT SIZMOLOGJIK TË KOSOVËS
 
Data dhe Viti
11. Publikimet shkencore:
                   Revistat shkencore  me Index Copernicus Values 6,59 dhe Global Impact Factor  0,876
Nr Emri i autorit/autorëve/Titulli i punimit Emri i revistës Viti / Volumi / Faqet
                 1. Nazmi Hasi / Geophysical Seismic Investigations for Seismic Station of Prizren(Kosovo) Journal of International Environmental Application and Science (JIEAS) 2010/5(2)/272-275
                 2. Nazmi Hasi / Analysis of Seismic Noise Journal of International Environmental Application and Science (JIEAS) 2010/5(3)/480-490
                 3. Nazmi Hasi / Geological and Engineering-Geological Characterictics of Ulpijana Settlement-Pristine

 

Journal of International Environmental Application and Science (JIEAS) 2011/6(1)/096-098
 

Prezentimet dhe publikime në konferenca shkencore vendore, rajonale dhe ndërkombëtare

1. Labinot Kastrati/Naim Syla, Gazmend Nafezi, Nazmi Hasi / Experimental Study of Phase Relations in the ZrO2-Nd 2O 3-Y  2O 3 System Research Journal of Applied Sciences 2013/8(5)/271-277
2. Shemsi Mustafa/Nazmi Hasi, Zenun Elezaj / Seismotectonic Characteristics of Kosova and Resonance Impact International Scientific Simposium – Mitrovica               2006/1/60
3. Nazmi Hasi /Geophysical and geological Investigation for installing instruments for earthquake record on territory of Kosovo

 

95thJournée Luxembourgeoises de Géodynamique,November(9-11), 2009, Echternach-Luxembourg,

 

http://www.ecgs.lu/pdf/jlg95/program_JLG09.pdf

 

                 4.

 

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

12

Nazmi Hasi /  Seismological Investigation for installing instruments for earthquake record on territory of Kosovo

 

Nazmi Hasi/ Seismological Network Structure of Kosovo

 

 

Nazmi Hasi / Measurement of the seismic waves propagation velocity through seismograms

 

Nazmi Hasi/Zenun Elezaj /Geophysical investigation for building of seismic station in territory of Kosovo

 

Nazmi Hasi / Correlation between Intensity and Magnitude for territory of Kosovo

 

Nazmi Hasi / Shemsi Mustafa, Bekim Bajrami/The seismological System of Kosovo

 

 

 

Nazmi Hasi / Seismic waves velocity for territory of Kosovo

 

 

 

Nazmi Hasi / Analysis of Seismic Hazard of the Kosovo through PGA

 

Dragi Dojcinovski/ Lazo Pekevski, Nazmi Hasi, Tatjana Olumceva, Giuliano F. Panza, F. Vaccari, F. Romanelli /Re-evalution of Seismic Hazard For Territory of Republic of Macedonia and Republic of Kosovo: Neodeterministic Approach

 

 

 

 

European Conference On Earthquake Engineering, August 30-September 03, 2010 , Ohrid, FYROM

 

European Seismological Commission 32nd General Assembly September 6-10, Montpellier, France

 

European Seismological Commission 32nd General Assembly September 6-10, Montpellier, France

 

European Seismological Commission 32nd General Assembly September 6-10, Montpellier, France

Takimi I V ndërkombëtar I Institutit ,,AlbShkenca”, Tirana, 2-5 September 2010

Orfeus Observatory Coordination Workshop , INTEGRATING Seafloor and Land-Based Seismographic Observations, Instituto de Meteorologia, Lisbon, May 25 – 28, 2011

 

Continuing Challenges in Earthquke Dynamics, New Methods for Observing and Modeling a Multi Scale System, 24 – 29 September 2011, Universitatszentrum Obergurgl, Austria

 

38th Workshop of the International School of Geophysics (EMFCSC, Erice, Sicily, 25 – 30 May, 2012)

 

50 Years Skopje Earthquake,

50 Years European Earthquake engineering, may 29-31-2013

 

 

http://www.14ecee.mk

 

www.esc2010.eu/host/montpellier/

 

www.esc2010.eu/host/montpellier/

 

 

www.esc2010.eu/host/montpellier/

www.alb-shkenca.org

 

 

http://orfeus-lisbon.ist.utl.pt

 

 

 

http//www.esf.org/conferences/11359

 

 

 

 

SE –EEE 1963-2013, May 29-31, 2013-10-24, Skopje

 

13

13

.

 Nazmi Hasi/Dragi Dojcinovski, Labinot Kastrati / Geophysical Investigation for settlement Baja of Gjilan City

 

50 Years Skopje Earthquake,

50 Years European Earthquake engineering, may 29-31-2013

SE –EEE 1963-2013, May 29-31, 2013-10-24, Skopje

 

 

14

 

 

 

15.

 

16.

 Dragi Dojcinovski, Lazo Pekevski, Nazmi Hasi, Tatjana Olumceva, Giuliano F. Panza, F. Vaccari, F. Romanelli /Application Of the Neodeterministic approach in re-evalution of seismic hazard

 

N. Hasi, N. Syla, F.Aliaj, A. Zeqiraj/ Earth Crust Model For Seismic Zone Gjilan

N. Syla, A. Zeqiraj, F.Aliaj , N. Hasi /Gas Nitridig-From Experiment To Modeling

 

50 Years Skopje Earthquake,

50 Years European Earthquake engineering, may 29-31-2013

 

FICNSM

 

FICNSM

 

   

SE –EEE 1963-2013, May 29-31, 2013-10-24, Skopje

 

 

16-17 June 2017-Tetovo/Macedonia

 

16-17 June 2017-Tetovo/Macedonia

                                                       Publikimet me Impact Factor(0,33)

 

 

Nr Emri i autorit/autorëve/Titulli i punimit Emri i revistës Viti / Volumi / Faqet
1. Nazmi Hasi,Arbër Zeqiraj, Naim Syla/Earth Crust Model Under the Territory of Kosovo JEAS-Medwell Journals 2019/14(4)/1155-1161
2. Nazmi Hasi, Naim Syla, Arbër Zeqiraj/ NSHA Seismic Zoning for the Territoty of Kosovo JEAS-Medwell Journals 2019/
3.

 

 

Nazmi Hasi, Naim Syla, Arbër Zeqiraj/ GSI for Seismic Station of Gllogovc JEAS-Medwell Journals 2019/
 

4.

 

Naim Syla, Nazmi Hasi/ Investigation of the compound layer formed by steel 16MnCr5 after gas nitriding

EMERGING MATERIALS RESEARCH 2019/
13. Trajnime –kurse
Viti Trajnimi
2000 Deminimi – Koordinator i Deminimit
2005 Sizmologji –Fizikë e Brendisë së Tokës
2009 Menaxhimi i Projekteve
 
14. Projekte profesionale
Titulli i projektit/Elaboratit Vendi Viti
Ndërtimi i Rrjetit Sizmik të Kosovës

Përpilimi i Hartës së Rrezikut Sizmik për Territorin e Kosovës

Mikrozonimi Sizmik i Lagjes Ulpijana – Prishtinë

Mikrozonimi Sizmik i Gjilanit

 

           Prishtinë

Prishtinë

Prishtinë

Gjilan

 

2008

2009

2010

2012

 

15. Komisione Profesionale
Nr Niveli i studimeve Pozita/kandidati/viti
              1.              Master Anëtar i Komisionit për mbrojtjen e punimit të Masterit / Fahri Blakaj / 2016
              2.              Bachelor Kryetar i Komisionit Vlerësues / Besire Cena / 2016
              3.              Bachelor Kryetar I Komisionit Vlerësues/ Arbër Zeqiraj / 2017
              4.               
              5.               
              6.               
              7.               
              8.               
              9.               
15.1 Studime te Doktorraturës
Nr Niveli i studimeve Pozita/kandidati/viti
      1.               
      2.               
      3.               
 
Nostrifikim te doktorratave
Nr Kandidati Tema e doktorrates
1.           
2.           
3.           
Tekstet
Nr Autori Teksti
1.         
2.         
Dispencat
Nr Autori Dispenca
1.         
2.         
3.         
16. Recenca e punimeve:
Nr Emri i Revistes Titulli i punimit
      1. JIEAS The impactof Pet KOKin the qualityof calcineand reductionof costin the productionof Fe-Ni
      2. JIEAS Optimization of the process the mixtureof copper ores for melting the analytical method
      3. JIEAS Determination of the teoritical quantity of air during the concentration oxidizing of copper ores containing iron
17. Informata shtesë:
Aftësitë organizative dhe kompetencat:
Njohuritë kompjuterike dhe kompetencat: Microsoft Office, Latex, R, SPSS, SAS, Matlab, Maple.
Njohuritë e gjuhëve: (1 deri në 5: 1 shumë dobët -5 rrjedhshëm)
Kurse
Gjuha. Folur Shkrim Lexim
English 4 4 5
Serbo-Kroatisht dhe Maqedonisht 5 5 5
Frenge 5 5 5
Çmime dhe anëtarësime:
Falënderim për rezultate në punë ,, Gjergj Kastrioti – Skenderbeu” Gimnasium Gllogoc
Mirënjohje për suksesin në Garat Gjithëkombëtare të Fizikanëve të Rinjë ,, Gjergj Kastrioti – Skenderbeu” Gimnasium Gllogoc
Mirënjohje për suksesin në Garat Gjithëkombëtare të Fizikanëve të Rinjë ,, Gjergj Kastrioti – Skenderbeu” Gimnasium,Gllogoc
Mirënjohje për kontributin në arsim dhe edukim në nivel komunal Departamenti i Arsimit –Kuvendi Komunal Drenas
Çmimi i Nderit në nivel Republikan SBASHK – Prishtinë