Republika e Kosoves

Gllogoc

Zyra për Auditim të Brendshëm

Emri dhe mbiemri: Kamer Ramaj,
Pozita: Drejtor i Auditimit
Nr.tel: 044-353-407
Email: kamer.rama@rks-gov.net

Emri dhe mbiemri: Shqipe Xhemajlaj
Pozita: Auditore e Brendshme
Nr.tel: 044-303-645
Email: Shqipe.xhemajlaj@rks-gov.net