Republika e Kosoves

Gllogoc

Zyra për Integrime Europiane

Emri dhe mbiemri: Gentianë Morina
Pozita: E Autorizuar në Zyrën për Integrime Evropiane
Nr.tel: 049 978 926
Email:gentiane.r.morina@rks-gov.net