Republika e Kosoves

Gllogoc

Zyra e Avokatit Komunal

 

Flamur Curri

Përfaqësues Ligjor i Komunës

E-mail: flamur.curri@rks-gov.net

Tel: 049 977 877

 

Zyrtar Ligjor 2 dhe Zyrtar për Sinjalizim

Gentianë Morina 

E-mail: gentiane.r.morina@rks-gov.net

Tel: 049 978 926

Altina Mulaj

Zyrtare Ligjore 2

E-mail: altina.mulaj@rks-gov.net

Tel: 049 929 934

 

 

 

Udhëzuesi për Mbrojtjen e Sinjalizuesve mund të klikohet në linqet si në vijim:

versioni shqip: https://rm.coe.int/handbook-on-protection-of-whistleblowers-alb/168097ed0c
versioni serbisht: https://rm.coe.int/handbook-on-protection-of-whistleblowers-srp/168097ed0f