Republika e Kosoves

Graçanicë

Zyra e Prokurimit

Undheheqesi i prokurimit publik:

Zyurtari i prokurimit publik:

Marko Trajković
marko.trajkovic@rks-gov.net