Republika e Kosoves

Graçanicë

Financa

Drejtor:
Slaviša Ničić
slavisa.nicic@rks-gov.net

Ky departament është përgjegjës për këto detyra:

  • përpilon rregullore komunale për financa dhe ekonomi;
  • ndihmon kryetarin në procesin e përgatitjes së buxhetit;
  • mirëmban kontabilitetin vjetor dhe librat financiare ;
  • monitoron procedurat e ekzekutimit të buxhetit dhe sistemet;
  • përgatit procedurat e kontabilitetit dhe raportet;
  • ofron këshilla profesionale për çështjet buxhetore organeve të tjera komunale;
  • planifikon, përcakton nivelin e tarifave, taksave dhe pagesave para se ato të hyjnë në rregulloren komunale;
  • mban regjistrin e vjeljes së të ardhurave nga burimet vetanake.