Republika Kosovo

Gračanica

Катастар

 КАТАСТАРСКЕ УСЛУГЕ

 

Тарифе се одредјују у складу са Административним Упутством КАК Бр.2006/01

 

Члан 27.

Ценовник општинских катастарских услуга

 

 

 1. Промена катастарских култура
Промена културе једне парцеле без мерења 10 €
– за сваку парцелу која се граничи са њом  5 €
Промена културе једне парцеле са мерењем 35 €
– за сваку парцелу која се граничи са њом 20 €

На крају се заинетесованој странци издаје ресење.

 

 1. Цепање парцела
Подела једне парцеле у две са површином до 0.50 ха. 60 €
Подела једне парцеле у две са површином преко 0.50 ха. 100 €
За сваки наредни део 25 €
Подела парцеле на делове одредјене раније 100 €
Подела на више од два дела одређених раније, за сваки други део 35 €
Подела једне парцеле у два дела са мерењем новог дела и обнављањем граница 100 €
За сваку другу парцелу која се граничи са њом 25 €

Нова парцела се региструје у катастарски план и регистар.

 

 1. Релевација зграда :
Индивидуалне зграде – за једну зграду 50 €
За сваку зграду у истој парцели 20 €
Вишеспратне зграде – за једну економску зграду.план.парц. 100 €
Мањи објекти који припадају вишеспратном објекту – за један објекат 40 €
Зграда са необицним обликом (висе од четири тачака) – за сваку тачку више 10 €

Странци се издаје решење, копија плана.

 

 

 1. Обнављање граница парцеле:
За парцелу са површином до 0.50 х 80 €
За парцелу са површином од 0.50 х до 1.00 х 100 €
За сваку парцелу која се граниши са њом додатних 50 €
За пут, железницу, канале дужуне до 100 м 150 €
За сваки наредни метар по дужини 0.5 €

Старнци се издаје решење и скица у којој се види обнављање граница.

 

 1. Радови на мерењу према посебним захтевима:
Преношење урбаних планова на терен – за једну парцелу 80 €
Рад у канцеларији за поделу парцеле према урбаном плану – за једну парцелу 20 €
Обележавање регулационе линије – за један метар 0.5 €

 

 1. Обелезавање граница на терену у слуцају експропријације:
Обележавање и мерење граница – за један метар по дужини 0.8 €

 

 1. Идентификација парцела и катастарских објеката у канцеларији
Идентификација броја парцела и власника за једну парцелу 10 €
За сваку другу парцелу додатно 5 €
Идентификација једне парцеле без мерења – за једну парцелу 30 €
Идентификација једне парцеле – упоредјење новог стања са старим (у канцеларији) 15 €

Странци се издаје констатација ОКК.

 

 1. Други геодетски радови:
Израда скица за структуру стамбене зграде 40 €
Мерење цевовода, електрицних проводника и осталих искустава – метар по дужини 0.8 €

 

 

9 .Координате (y,x,з) и опис позиције геодетских тачака,

Координате, надморска висина, опис позиције, цена по једној тачки 10 €
Постављање једне геодетске тачке (слободна стационажа) 30 €
За сваку додатну тачку додати још 10 €

 

 

 1. Копија катастарског плана у вертикалној презентацији
За план у размери 1:500 25 €
За план у размери 1:1000 30 €
За план у размери 1:2500 30 €
За план у размери 1:5000 25 €

 

 

 1. Административне услуге
Издавање поседовног листа, једна страница 3 €
За све друге поседовне листове 1 €
Уверење- за један пример 2 €
Регистрација,измена (пренос) или испис новог власника или права на непокретност 20 €
Копија плана формат А4 један примерак 5 €
Копија плана формат А3 један примерак 7 €

 

 

 1. Остали радови по захтеву странака које нису обухваћене у горе наведеном
Рад у канцеларији, један сат 10 €
Рад на терену, један сат 30 €

 

 

 

 

 

НИВО ТАКСИ – УПЛАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

РЕГИСТРАЦИЈА ПОСЕДА

 

Члан 28.

Регистрација поседа, на основу купопродајних трансакција.

 

Регистрација поседа, на основу трансакција које се врше према вредностима трансакција извршених за непокретност.

 

 1. За вредност трансакције до 10.000 € плаћа се такса од ………………………….20 €,
 2. За вредност трансакције од 10.000 € до 20.000 € плћца се такса од….. …. 30 €,
 3. За вредност трансакције од 20.000 € до 40.000 € плаћа се такса од…………40 €,
 4. За вредност трансакције од 40.000 до 50.000 € плаћа се такса од………….. 50 €,
 5. Изнад вредности од 50.000 €, за сваких 10.000 € прекорачења, плаћа се такса од 10 € али целокупна вредност таксе не мозе прећи вредност од  200 €.
 6. Ако је врендост уговора – трансакције непроцењен, плаћа се такса од 70 €.

 

 

Члан 29.

Регистрација поседа, на основу документа о поклону:

 

 1. Ако у документу (уговору) за поклон непокретности стоји вредност поседа у овим случајевима такса ће бити плаћена – такса за сваког власника који добија право на посед непокретности према поклону, према такси одређеној чланом 2. (тацке 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5).
 2. Ако документ (уговор) о поклону непокретности нема одерђену вредност поседа у овим случајевима плаћа се такса у вредности од 40 € за сваког власника који добија право на посед непокретности према поклону.

 

Члан 30.

Регистрација поседа, на основу документа службених органа и суда за признавање права на посед.

 

 1. Регистрација права на посед непокретности која се добија на основу Решења службених органа или суда, врши се плаћајући таксу у износу од 80 €.

 

 

Члан 31.

Регистрација поседа на основу поделе непокретности у сувласништво:

 1. Регистрација поседа на основу поделе непокретности у сувласништво врши се плаћајући таксу у износу од 20€ за сваког члана који постаје власник непокретности.

 

Члан 32.

Регистрација поседа на основу наследстава и поделе породичне заједнице.

 

 1. Регистрација поседа на основу наслеђа врши се плаћајући таксу у вредности од 20 € за свакиг наследника.
 2. Регистрација поседа на основу поделе породичне заједнице врши се плаћајући таксу у вредности од 20 € за сваког члана породице који постаје власник поседа.

 

Члан 33.

Регистрација поседа на основу замене непокретности.

 1. Регистрација поседа на основу замене непокретности врши се плаћајући таксу у вредности од 50 € за сваког власника поседа.

 

Члан34.

Одлука ступа на снагу даном усвојене одлуке на одржаној седници Скупштине Општине Грачаница дана 29.03. 2010. год . под бројем 89. од 02. 04 . 2010 год.