Republika e Kosoves

Hani i Elezit

5. PROCEDURAT STANDARDE TË OPERIMIT PER REGJISTRIMIN DHE RAPORTIMIN NGA E DHENJA NE SHFRYTEZIM E PRONES SE PALUAJTSHME KOMUNALE

2021/08/18 - 2:22

Forma e aplikacionit: 5. PROCEDURAT STANDARDE TË OPERIMIT PER REGJISTRIMIN DHE RAPORTIMIN NGA E DHENJA NE SHFRYTEZIM E PRONES SE PALUAJTSHME KOMUNALE