Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Procesverbalet nga Komiteti për Komunitetet