Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Komuna Hani i Elezit

Bashkim Sopa -Zyrtarë për qasje në dokumente publike

Kontakt:

Bashkim.sopa@rks-gov.net

Bashkim.sopa@gmail.com

Centrex;03820046570

Tel:0290-385-112

Mob:044-381-314

FORMULAR KËRKESE / OBRAZAC ZA ZAHTEV

PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE / ZA PRISTUP JAVNIM DOKUMENTIMA

FORMULAR KËRKESE për QDP AIP

LIGJI NR. 06/L-081 PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

PAKOJA E DOKUMENTEVE STANDARDE PËR KËRKESAT PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE