Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Kryetari i Komunës së Hanit të Elezit Mehmet Ballazhi prezenton anëtarët e ekzekutivit të komunës

2021/12/02 - 11:47

Kryetari i Komunës së Hanit të Elezit Mehmet Ballazhi prezenton anëtarët e ekzekutivit të komunës në përbërje:
Sevdi Dernjani-Nënkryetar i Komunës
Natyra Kalisi -Drejtoresh për Administratë
Lindita Ballazhi- Drejtoresh për Buxhet dhe Financa
Kimete Kuka-Hasallari -Drejtoresh për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
Nexhmedin Daci-Drejtor për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit
Majlinda Kaloshi-Drejtoresh për Zhvillim Ekonomik
Hisni Luri- Drejtor për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport
Abduraman Bushi-Drejtor për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural
Arsim Dernjani-Drejtor për Shërbime Publike dhe Emergjencë