Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Kuvendi i Komunës i Hanit të Elezit mban mbledhjen e dhjetë të rregullt për vitin 2022

2022/10/28 - 7:59

Kuvendi për rendë të punës shqyrtoi:

1.Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar.

2.Raporti financiar për periudhën Janar-Shtator të vitit 2022.

3.Plani i biznesit të N.P.L.”Pastrimi” sh.a për vitin 2023.

4.Miratimi i draft rregullores për administrimin e shtëpisë së kulturës në komunën e Hanit të Elezit.

5.Plotësim ndryshimi i rregullores për transport rrugor në teritorin e komunës së Hanit të Elezit.

6.Raporti periodik për zbatimin e rekomandimeve të auditorit.

7.Raporti i për vlerësimin e performancë së komunës për vitin 2021.

8.Informatë e DKA-së mbi suksesin e arritur për fundin e vitit shkollor 2021/2022 në SHFMU dhe SHML.

9.Raporti financiar për periudhën Janar-Shtator 2022 të N.P.L.”Pastrimi” sh.a.

10.Të ndryshme.

Me punën e kuvendit udhëhoqi Kryesuesi i Kuvendit z.Florim Shkreta ndërsa në emër të ekzekutivit ishin prezent Kryetari i Komunës z.Mehmet Ballazhi si dhe drejtorët e drejtorive përkatës të Komunës së Hanit të Elezit