Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Kuvendi i Komunës së Hanit të Elezit mbanë mbledhjen e tretë të rregullt për vitin 2021

2021/03/25 - 2:39

Kuvendi për rendë të ditës shqyrtoi dhe miratoi
1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar.
2. Informatë rreth gjendjes së koronavirusit në Komunën e Hanit të Elezit.
3. Raporti i punës së komitetit për komunitete për vitin 2020.
4. Raportet e punës së katër komiteteve konsultative për vitin 2020.
5. Raporti periodik lidhur me progresin e zbatimit të rekomandimeve të auditorit për vitin 2019.
6. Kërkesë për transferin e mjeteve nga kategoria ekonomike rezerva në shpenzime kapitale.
7. Informatë për aktivitetet e këshillit komunal për siguri në bashkësi për vitin 2020.
8. Njoftim për aktivitetet e këshillave lokale të komunës së Hanit të Elezit për vitin 2020.
9. Kërkesë e z.Ramush Krasniqi.
10. Të ndryshme.
Me punën e kuvendit të Komunës udhëhoqi Kryesuesi i kuvendit Qamush Brava ndërsa në emër të ekzekutivit ishin prezent Kryetari i Komunës Rufki Suma dhe drejtorët e drejtorive përkatëse të Komunës së Hanit të Elezit