Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Kuvendi i Komunës së Hanit të Elezit mbanë mbledhjen e dymbëdhjetë të rregullt për vitin 2018

2018/12/20 - 6:38

Kuvendi për rendë të ditës shqyrtoi dhe miratoi:
1.Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar
2.Miratimi i Planit të punës të Kryetarit të Komunës për vitin 2019.
3.Miratimi i Planit të punës për Transparencë për vitin 2019.
Si pike shtesë për rendë të ditës kuvendi e plotësoi edhe me
-Kërkesën e Kompanis sh.p.k Achro Prishtinë për eksploatim të mineralit
Me punën e Kuvendit udhëhoqi Kryesuesi i Kuvendit të Komunës Qamush Brava ndërsa në emër të ekzekutivit ishin prezent Nënkryetari i Komunës Mallzum Qajani dhe drejtorët e drejtorive përkatëse