Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Procesverbalin e debatit publik te datës 17.09.2021.

2021/09/24 - 3:40

Forma e aplikacionit: Procesverbalin e debatit publik te datës 17.09.2021.