Grad Istorija

Istogu_kulla.jpg

Geografski položaj

Istočka opština prostire se na severozapadu Kosova i ima  46 katastarske zone sa površinom od 453.84 km². sa 51-nim selom i opštinskim centrom i  dva urbana centra Đurakovac i Banja sa dobrom putnom infrastrukturom. Ova opština se na severositoku graniči sa Zubinim Potokom, na istoku sa Skenderajom/Srbicom na jugu sa Klinom na jugozapadu i zapadu sa opštinom Peć i na severu sa Srbijom.

Geomorfologjia  teritorije

Deli se na dve geomorfološke jedinice; Dolina Podgura i Mokra Gora koja se prostire na 42 % ukupne površine opštine.

 

Dolina Podguraprostire se u podnožju Mokre Gore sa nadmorskom visinom između 400 i 500 metara sa jednim metrom sedimentnog Neogenskog sastojka deluviona pored reke beli Drim i poluvialetnog materijala-podplanisnki pojas. Integralni je de dukađinske ravnice. Karakteriše ga  umerena kontinentalna  klima, jer kroz klisuru Belog Drima prodire topla sredozemna klima. Karakteriše ga kvalitetna poljoprivredna zemlja sa visokim sadržasjem podzemnih voda kao i površinskih tokova kao Beli Drim, istočka rijeka, Čauš, Sušica potok Golestene i Gujavac.  Bazirajući se na ove posebnosti, istočka opština  ima velike  potencijale za proizvodnju svih vrsta poljoprivrednih kultura kao žita, povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva, stočarstva i dr.

Ekonomija i biznis

Neposredno nakon rata, vredno stanovništvo Podgura, je izgradilo moderne voćnake kvalitetnim sortama jabuka, izgrađen je velik ibroj plastenika, uvedena je i  prerada silaže,  povećan je broj stočnog fonda i ujedno poboljšanaj rasa goveda.  Izgradeni su i uzgajališta riba,  izgrađeni su moderni mlinovi, razvijena je i  kultura pčelarstva.  Također Istok je  obogaćen i novim  vidom ugostiteljstva, poput Hotel “Trofte” koji je   primat na Kosovu, Banja Ilidža sa mineralnim izvorom koji je jedinstven u regionu i postaje  generator ekonomskog razvoja i zapošljavanja.  Trgovinska i ostala biznis delatnost   obeležila je zavidan uspeh.  Ima 5 trgovinskih centara koji zadovoljavaju kupovne potrebe stanovništva Podgura a  i šire. Osnovane su kompanije  kamenoloma i seperacije peska kao GURI, SHKEMBI idr.  Koji ujedno i proizvode  neke građevinske materijale. U Istoku deluju i građevinske kompanije koje su  bitno izmenile arhiktonski izgled grada i sela.  Izgrađeni su i kompleksi  za preradu mleka, kompanije za preradu drveta i plastike i kamena.  Gotovo u celosti je pokrivena teritorija opštine internetom i telekomunikacija. Pored PTK javne kompanije, deluju još tri privatne kompanije.   Svi ovi biznis operatori deluju legalno uz punu podršku  lokalne valsti.