Skupština

 

Skupština Opštine

Skupština Opštine je najviši predsedavajući i odlučujući organ Opštine koji vrši funkciju lokalne samouprave, utvrñene pravilnikom i Statutom.

Skupštinu Opštine čine 27 odbornik.

Skupština se bira na neposredan način, u skladu sa odredbama Zakona o lokalnim izborima.

Mandat odbornika Skupštine traje 4 (četiri) godine.

Skupština Opštine usvaja Statut i menja isti, ukoliko smatra da je to neophodno.

 Odluka o usvajanju ili izmeni Statuta usvaja se sa većinom od 2/3 glasova odbornika Skupštine . Skupština Opštine usvaja Poslovnik o radu Skupštine i isti može izmeninit po potrebi.

Odluka o usvajanju ili izmenu Poslovnika rada Skupštine donosi se sa više od polovine glasova prisutnih odbornika Skupštine Opštine. Nadležnosti koje se ne mogu ustupati od Skupštine Opštine.

 Nadležnosti koje Skupština opštine ne može ustupiti ostalim organima su:

1. Usvajanje Statuta i Poslovnika o radu , druge opštinske Pravilnike, usvajanje, izmenu i njihovo postavljanje van snage,

2. Usvajanje budžeta i investicionih planova,

3. Usvajanje drugih finansijskih pitanja koja su rezervisana za Skupštinu, po Statutu i Poslovniku o radu,

4. Godišnji izveštaj i godišnji plan,

5. Osnivanje komisija koje se traže po ovom zakonu,

6. Nivo tarifa i obaveza,

7. Stvaranje i upotreba simbola, odlikovanja i naziva časti Opštine, u skladu sa zakonom na snazi,

8. Imenovanje i reimenovanje ulica, trgova i drugih opštinskih javnih mesta,

9. Postizanje meñuopštinskih i unutar opštinskih sporazuma,

10. Donošenje odluke za jedinstvo i pridruživanje sa predstavnicima drugih opština Republike Kosovo i

11. Druge odgovornosti koje se traže zakonom.