Komitetet

Kuvendi i Komunës, në bazë të neneve: 52 dhe 53 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr.03/L-040 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr.28/2008) ka formuar:

I.Komitetin për Politikë dhe Financa në përbërje prej 7 anëtarëve dhe në Komitet janë zgjedhur:

 
1. Hazbi Bajra, Kryesues i Kuvendit të Komunës, Kryesues; 
2. Enver Rugova, nga radhët e LDK-së, anëtar; 
3. Haki Podrimaj, nga radhët e LDK-së, anëtar; 
4.  Mahije Sadikaj, nga radhët e LDK-së,anëtare; 
5. Prekë Prekaj, nga radhët e AAK-së, anëtar ;
6. Aferdita Sylaj Blakaj, nga radhët e AAK-së, anëtare dhe 
7. Lulzim Shoshi, nga radhët e PDK-së, anëtar. 
 

 


II.Komiteti për Komunitete

 Komiteti për Komunitete ka përbërje prej 5 anëtarëve dhe në Komitet janë zgjedhur:

1. Bahta Sejdović, nga radhët e komunitetit boshnjak; 
2. Imer Zikolli, nga radhët e komunitetit egjiptian; 
3. Kosta Belošević, nga radhët e komunitetit serb; 
4. Hajrush Shoshi, nga radhët e LDK-së, dhe 
5. Misin Berisha, nga radhët e AAK-së.