Komiteti për Komunitete

 

Komiteti për Komunitete ka përbërje prej 5 anëtarëve dhe në Komitet janë zgjedhur:


1. Bahta Sejdović, nga radhët e komunitetit boshnjak; 
2. Imer Zikolli, nga radhët e komunitetit egjiptian; 
3. Kosta Belošević, nga radhët e komunitetit serb; 
4. Hajrush Shoshi, nga radhët e LDK-së, dhe 
5. Misin Berisha, nga radhët e AAK-së.