Njësiti për të Drejtat e Njeriut

Sanie Mavraj
Koordinatore e Njësitit për të Drejtat e Njeriut

Lindur më:
Përgaditja shkollore: Fakulteti Ekonomik
Kontaktoni:
tel. (fix): 039 451 517
Mob      044 186 644
E-mail: Sanie.mavraj@ks-gov.net;   sanie_55@hotmail.com

Cili është mandati i Zyrës Komunale për të Dejtat e Njeriut?
për më tepër, kliko këtu