Drejtoria për Urbanizëm,Kadaster dhe Mbr.të Mjedisit

 

 Isa Hoxhaj

Drejtor i Drejtorisë për 
Urbanizëm,Kadaster dhe Mbr.të Mjedisit

Lindur më 29.12.1970 në ne Prekalle;
Përgaditja shkollore: 
Inxh.i dip. I makineris .

 
Kontakti:
Mob.      
049/670 300

              044/326881

tel. (fix): (038)20043809

E-mail:  isa.h.h@hotmail.com
 
isa.hoxhaj@rks-gov.net                      ......................................................