Zekije SUTAJ

     Udhëheqëse e Zyrës Ligjore

 E lindur: në fsh.Studenicë, me vendbanim 

              në fsh.Carrallukë, Komuna e Istogut;

Përgatitja shkollore:  Fakulteti Juridik

                                     Provimi i Jurisprudencës
Numri kontaktues:

Fiks:    03820043821

Mob:     044268229

              049766407
E-mail:  zekije.sutaj@rks-gov.net

               zekija_s@hotmail.com
   ....................................................................................

 

  • Detyrat dhe përgjegjësit e Zyrës Ligjore-Kliko këtu
  • Ligji për Vetëqeverisjen Lokale- Kliko këtu
  • Statuti i Komunës- Kliko këtu
  • Rregullore për Organizimin e Organeve të Administratë Komunale- Kliko këtu
  • Ligjet në fuqi të miratuara në Kuvendin e Kosovës-Kliko këtu. Gazeta Zyrtare e  Kosovës

  • BIBLIOTEKA LIGJORE

  • Themelimi i bibliotekës ligjore-Kliko këtu
  • Biblioteka Ligjore përmban -Kliko këtu
  • Kujë i shërben Biblioteka Ligjore-Kliko këtu
  • Biblioteka e Istogut më  e mira në rajonin e Pejës ....kliko këtu