Zyra për Informim

          Jeta Balaj

  Zyrtare për Informim Publik 


Lindur më: 09.09.1987 në Istog;

Përgaditja shkollore: Bachelor e Sociologjisë  

Kontakti: Mob. 049/ 766-406

                 tel. (fix): (038)20043881

E-mail:
jeta87balaj@gmail.com
           
 jeta.balaj@rks-gov.net      Detyrat Kryesore

  • Bënë informimin për aktivitet dhe punët që kryhen në komunë.
  • Bënë kontaktimin me media, dhënija e informacioneve për të gjitha aktivitetet që zhvillohen brenda komunës.
  • Përcjellja e publikimit të informacioneve zyrtare të dala nga zyra për informim nga mediat lokale dhe vendore.
  • Bënë informimin e opinionit lidhur me vendimet, deklaratat, komunikatat e ndryshme që dalin nga mbledhjet e kuvendit komunal. –
  • Bënë adresimin e ankesave të munshme të qytetarëve lidhur me punën e Administratës Komunale.
  • Zbatimi dhe përfillja e të gjitha detyrave që parashtrohen nga Kryetari i Komunës dhe Kryesuesi i Kuvendit Komunal.
  • Kryen të gjitha detyrat që i jepen nga Eprori.