Zyra për Integrime Evropiane

Muhamet Gusturanaj
 Udhëheqës i Zyrës për Integrim Evropian 

Lindur më
29.09.1957 në Istog
Përgaditja shkollore:
Fakulteti Filozofik; Dega-Gjuhë dhe Letërsi Angleze
Më kontaktoni:
Mob.     044 218 936
             049 766 403
E-mail:  Muhamet.Gusturanaj@rks-gov.net;                
             Mgusturanaj@hotmail.com

--------------------------------------------------------------
                                                 2011
 • Detyrat dhe Përgjegjësitë e Zyrës për Integrime Evropiane...kliko këtu
 • Rregullore Nr. 08-2011-Organizimi i Zyrave per Integrim Evropian...kliko këtu
 • PVPE 2011...kliko këtu
 • Raport_Azhurim i  progresit të veprimit të PVPE-së...kliko këtu
 • Pyetesor pë ri-integrimin e personave të riatdhesuar_ 2011...kliko këtu
 • Kriteret_për_perfitim_nga_programi per riatdhesim... kliko këtu
 • UA_nga MASHT-i për nxënës të riatdhesuar...kliko këtu
 • Libërth për Reintegrim të të Riatdhesuarve_2011...kliko këtu
 • Raporti i Progresit për Kosovën_2011...kliko këtu
 • Të riatdhesuarit në Komunën e Istogut në vitin 2011...kliko këtu
                                              2012
          2013  
         DOKUMENTE ME RËNDËSI:
 
 • Plani i Veprimit për negocimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit...lexo
 • Udhezimi_administrativ_per_subvencione_MIE...lexo
 • UDHËRRËFYESI PËR LIBERALIZIMIN E VIZAVE NË KOSOVË...Lexo

 • Plani i Veprimit për zbatimin e Udhërrëfyesit për Liberalizimin e Vizave...lexo
 • Çka është Procesi i Stabilizim Asocimit?...lexo
                                                 RAPORTET:
 • Raporti tre-mujor/Janar-Mars/ Plani i Veprimit për Marrveshjen e Stabilizim Asocimit /MVMSA/...kliko këtu
 • Raporti i Komunave për PVMSA- Janar-Mars 2013...kliko këtu
 • Pyetësori për KIE_Qershor _ 2013...kliko këtu  
 • Raportimi periodik i komunave për përiudhën Prill - Qershor- PVMSA 2013...kliko këtu 
 • Raportimi periodik i komunave për përiudhën Korrik - Shtator- PVMSA 2013...kliko këtu
 •  Raport për Planin e Veprimit Komunal për Negocimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit, Janar-Qershor 2013...kliko këtu
 • Raporti i Progresit 2013 i Bashkimit Evropian...kliko këtu
 • Raporti i PVMSA-së_Janar-Dhjetor 2013...kliko këtu
 •  Cilësia e raportimit të komunave...kliko këtu

                                                   2014:
               
                                                              2015:
                                    2016:
                                               2017
 • Raporti Janar-Qershor mbi obligimet e komunës nga Axhenda Evropiane...kliko këtu
 • Raporti Janar-Dhjetor 2017...kliko ketu
                                                         2018