Republika e Kosoves

Istog

Detajet e Tenderit

FURNIZIMI ME GYPA TE UJESJELLESIT DHE KANALIZIMIT. (633-024-012-121)
633-24-3247-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
04-04-2024
Data e mbylljes së tenderit:
25-04-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-04-04T01:17:00
Vlera e kontratës:
70000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
FURNIZIMI ME GYPA TE UJESJELLESIT DHE KANALIZIMIT. (633-024-012-121) 70000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
ALFA.i FURNIZIMI ME GYPA TE UJESJELLESIT DHE KANALIZIMIT. (633-024-012-121) 67777 EUR
FURNIZIMI ME GYPA TE UJESJELLESIT DHE KANALIZIMIT. (633-024-012-121) 62475 EUR