Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e KPF-së

2021/03/17 - 4:54

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet më : 24.03.2021 e Mërkurë në Sallën e takimeve Nr.314, duke filluar me punë në ora 10:00 me këtë rend dite : Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Komitetit, Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar të datës 26.02.2021, Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit financiar për vitin fiskal 2020, Shqyrtimi i Raportit të punës 6 mujor të NK. ”Stacioni i Autobusëve, Raportimi për planet  e Efiçiencës  për vitin 2020, Rishqyrtimi i Rregullores Komunale për Taksa Ngarkesa dhe Gjoba,Plani i Veprimit për ZKA (Zyrën Kombëtare të Auditimit për 2019, Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit 01 Nr.75/2021 i datës 16.03.2021 për ndërrim destinimin e pronës private bujqësore në ndërtimore, Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit 01 Nr.76/2021 i datës 16.03.2021 për ndërrim destinimin e pronës private bujqësore në ndërtimore,