Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e Kuvendit !

2020/09/23 - 8:13

Mbledhja e 30-të e rregullt e Legjislacionit të VI-të të Kuvendit të Komunës do të mbahet më: 29.09.2020, e Martë, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar me punë në ora 10:00 me këtë rend dite

 

 

  1. Konstatimi i prezencës së anëtareve të Kuvendit,
  2. Arsyetimi i mungesave në mbledhje,
  3. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara ,
  4. Shqyrtimi i raportit të Zyrës Kombëtare të Auditimit, dhe njoftimi me Planin e veprimit për mënjanimin e të gjeturave,
  5. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim – Vendimit për caktimin e normave tatimore për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2020-2021,
  6. Shqyrtimi i Projekt-Buxhetit të komunës për periudhën 2021-2023,
  7. Marrja e vendimit për formimin e komisionit për ndarjen e bursave për vitin shkollor?
  8. Pyetje nga anëtaret e Kuvendit Komunal.