Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e Radhës e KPF-së

2019/11/15 - 4:48

Mbledhja do të mbahet më datë: 22.11.2019 e Premte , në Sallën e takimeve Nr.311, duke filluar me punë në ora 10:00.

 Për këtë mbledhje propozoj këtë:

 

R  e  n  d        d  i  t  e:

 

  1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
  2. Shqyrtimi dhe miratimi i  Projekt – Rregullores  për Tatimin në Pronën e Paluajtshme për vitin 2020,
  3. Shqyrtimi dhe miratimi i  Planit Vjetor të Punës së Kuvendit Komunal për Vitin 2020, si dhe orari i mbajtjes së takimeve të KK dhe KPF-së.
  4. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft Plani Komunal për Riintegrimin e Qëndrueshëm te Personave të Riatdhesuar 2019 – 2022​,
  5. Shpallja në Publike e Draft – Rregullores për taksa ngarkesa dhe gjoba,

 

 

 

 

KRYESUESI I KUVENDIT,

z. Qaush Balaj