Republika e Kosoves

Istog

Rezultatet e thirrjes publike për dorëzimin e projekt propozimeve nga OSHC të Programit ReLoaD

2019/04/02 - 1:35

Ne kuadër të Thirrjes Publike për Dorëzimin e Projekt Propozimeve nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) të Programit Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) dhe Komunës se Istogut, ju lutem gjeni rezultatet e dalura nga procesi i vlerësimit.

Ne baze te Rregullores MF NR – 04/2017 mbi Kriteret, Standardet, dhe Procedurat e Financimit Publik te OJQ-ve:

Neni 21.1: “Kundër vendimit te Komisionit Vlerësues aplikantet mund te ushtrojnë ankese pranë Komisionit te Ankesave”

Neni 21.2: “Ankesat i drejtohet ofruesit te mbështetjes financiare dhe duhet te dorëzohen brenda 5 ditësh nga dita e publikimit te vendimit.”

Andaj, ju lutem qe te gjitha ankesat e drejtuara rreth kësaj thirrje, te dërgohen ne e-mail adresën ne vijim: anita.smailovic@undp.org