Republika e Kosoves

Istog

Lidhjet në web

Policia e Kosovës


Më 6 shtator të vitit 1999, Misioni i OSBE-së në Kosovë, në pajtim me Rezolutën e Kombeve të Bashkuara 1244, ka hapur Shkollën e policisë dhe ka filluar trajnimin e kandidatëve për pjesëtarë të Policisë së Kosovë...

Agjencia Kosovare e Privatizimit


Agjencia Kosovare e Privatizimit themelohet si një organ i pavarur publik i cili i ushtron funksionet dhe përgjegjësitë në mënyrë plotësisht të pavarur, në bazë Ligjit të Kuvendit të Kosovës ligjit 

Institucionet Qendrore të Republikës së Kosovës


Në këtë link mund t'i qaseni Institucioneve qendrore të Republikës së Kosovë: Presidenca e Republikës së Kosovës, Kuvendi i Republikës së Kosovës, Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, Ministria e Admini...

Komunat e Kosovës


Në këtë link mund të gjeni Ueb sajtat e të gjitha komunave të Republikës së Kosovës. Faqja lehtëson në qasje të lehtë për komunën e zgjedhur. Në faqe gjë komunat: Deçani, Gjakova, Gllogovci, Gjilani, Dragashi, Is...

Avokati i popullit


Kushtetuta e Republikës së Kosovës, përcakton në Kapitullin e XII të saj, rolin dhe kompetencat e Avokatit të Popullit në Kosovë, si dhe, më tej, Ligji Nr.05/L-019 për Avokatin e Popullit, i cili rregullon organizimin...