Republika e Kosoves

Junik

Drejtoria për Administratë të Përgjithsme

Kompetencat e Drejtorisë të  Administratës së Përgjithshme janë:

 

 • Është përgjegjës për fushën administrative për tërë Komunën e Junikut;
 • Koordinon dhe menaxhon me ofrimin e shërbimeve dhe është përgjegjës rreth zbatimit të legjislacionit në fuqi në kuadër të pushtetit lokal;
 • Drejtoria e Administratës  është  përgjegjëse që të hartojë, planifikojë,mbikëqyrë dhe menaxhojë me buxhetin dhe financat e Drejtorisë.
 • Drejtoria e Administratës  është përgjegjëse për implementimin e Rregullores mbi Shërbimin Civil 2001/36 dhe Urdhëresën administrative 2003/02;
 • Drejtoria  është përgjegjëse për hartimin, menaxhimin dhe implementimin e  Projekteve sa i përket Drejtorisë të Administratës  dhe po ashtu ofron shërbime të nevojshme administrative në këtë sferë
 • ushtron përgjegjësitë që i epen  me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale, Statutin e Komunës  dhe Aktet tjera nënligjore;
 • udhëheqë me bibliotekën ligjore;
 • udhëheqë me Qendrën për shërbime të qytetarëve,
 • mirëmbajtja e teknologjisë informative;
 • udhëheqë shërbimin e përkthimeve në gjuhët zyrtare;
 • kujdesi për shërbimet postare, recepsionistin-informues për drejtim të palëve nëpër zyrat e Administratës Komunale,
 • shërbimet e sigurimit dhe mirëmbajtjen e objektit-ve,
 • shqyrton me shërbimet përkatëse paraprakisht peticionet  drejtuar Komunës, ( bënë vlefshmërinë e tyre në pajtim me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale, Statutin e Komunës, Ligjin për Transparencën dhe  Rregulloren Komunale për Transparencën), si dhe del me propozime konkrete në Kuvend;
 • mbikëqyrë punën e Zyrës për pranim dhe shpërndarje të mallit, shërbimeve dhe të depos;
 • organizon logjistikën që përfshinë përgjegjësitë si: transportin (veturat zyrtare, menaxhimin e tyre);
 • menaxhimi i pasurisë në kuadër të drejtorisë së Administratës së Përgjithshme;
 • harton planin – listën e shenjave të klasifikimit të organeve komunale;
 • harton planin për rregullimin dhe arkivizimin-asgjësimin e vulave;
 • formon komisione ad – hoc për çështje që rrjedhin  nga kompetencat e drejtorisë.

 

 

Drejtoria për Administratë të Përgjithshme

Bazuar në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale të Komunave të Republikës së Kosovës dhe Statutin e Komunës, Drejtoria për Administratë të Përgjithshme ka Drejtorin e emëruar nga Kryetari i Komunës, i/e cili/a ka përgjegjësi për udhëheqjen dhe menaxhimin e Drejtorisë, në përputhje me udhëzimet strategjike të Kryetarit dhe në pajtim me ligjet dhe rregulloret komunale në fuqi, njëkohësisht i raporton Kryetarit për çështjet që janë në kompetencë të tij apo saj.

 

Përgjegjësitë dhe kompetencat e Drejtorisë për Administratë të Përgjithshme janë:

 1. a) Është përgjegjës për fushën administrative për tërë Komunën e Junikut
 2. b) Koordinon dhe menaxhon me ofrimin e shërbimeve dhe është përgjegjës rreth zbatimit të legjislacionit në fuqi në kuadër të pushtetit lokal;
 3. c) Drejtoria e Administratës është përgjegjës që të hartojë, planifikojë, mbikëqyrë dhe menaxhojë me buxhetin dhe financat e Drejtorisë.
 4. d) Drejtoria e Administratës është përgjegjës për implementimin e Rregullores mbi Shërbimin Civil 2001/36 dhe Urdhëresën administrative 2003/02;

e)Drejtoria është përgjegjës për hartimin, menaxhimin dhe implementimin e  Projekteve sa i përket Drejtorisë të Administratës  dhe po ashtu ofron shërbime të nevojshme administrative në këtë sferë;

 1. f) ushtron përgjegjësitë që i epen me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale, Statutin e Komunës dhe Aktet tjera nënligjore;
 2. g) udhëheqë me bibliotekën ligjore;
 3. h) udhëheqë me Qendrën për shërbime të qytetarëve,
 4. i) mirëmbajtja e teknologjisë informative;
 5. j) udhëheqë shërbimin e përkthimeve në gjuhët zyrtare;
 6. k) kujdesi për shërbimet postare, recepsionistin-informues për drejtim të palëve nëpër zyrat e Administratës Komunale;
 7. l) shërbimet e sigurimit dhe mirëmbajtjen e objektit-ve;
 8. m) shqyrton me shërbimet përkatëse paraprakisht peticionet drejtuar Komunës, ( bënë vlefshmërinë e tyre në pajtim me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale, Statutin e Komunës, Ligjin për Transparencën dhe Rregulloren Komunale për Transparencën), si dhe del me propozime konkrete në Kuvend;
 9. n) mbikëqyrë punën e Zyrës për pranim dhe shpërndarje të mallit, shërbimeve dhe të depos;
 10. o) organizon logjistikën që përfshinë përgjegjësitë si: transportin (veturat zyrtare, menaxhimin e tyre);
 11. p) menaxhimi i pasurisë në kuadër të drejtorisë së Administratës së Përgjithshme;
 12. q) harton planin – listën e shenjave të klasifikimit të organeve komunale;
 13. r) harton planin për rregullimin dhe arkivimin – asgjësimin e vulave;
 14. s) formon komisione ad – hoc për çështje që rrjedhin nga kompetencat e drejtorisë;
 15. t) Është përgjegjës edhe për detyra të tjera, varësisht nga autorizimet e Kryetarit të Komunës.

 

Drejtoria për Administratë të Përgjithshme operon me 14 punëtorë, të ndarë në këta sektorë:

1)Sektori për Administratë të Përgjithshme, i cili përbëhet nga këta punëtor: Zyrtari për teknologji informative, zyrtari për lektorim, përkthyesi i gjuhëve zyrtare, zyrtari për logjistikë, shtëpiaku – mirëmbajtësi i objektit komunal, roje të objektit të Komunës ( dy veta ) dhe Zyrtari i Autoparkut;

2) Sektorin për Gjendje Civile e përbëjnë këta Zyrtarë: Shefi i Gjendjes Civile dhe 2 Zyrtar të gjendjes Civile; dhe,

3)Sektori Pritës, Protokoll dhe Arkiva, i cili ka në përbërje këta punëtor: Zyrtarin e Protokollit, Arkëtarin dhe Zyrtarin e Arkivit.