Republika e Kosoves

Junik

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Kompetencat e Drejtorisë për Buxhet dhe Financa janë:

 • Ndihmon Kryetarin e Komunës në përgatitjen e projektbuxhetit, para paraqitjes së tij në Komitetin për Politike dhe Financa dhe Kuvendin e Komunës;
 • Plani dinamik i realizimit të projekteve dhe alokimit të mjeteve për zërat buxhetorë;
 • Planifikimi i pasqyrës së rrjedhjes së parasë së gatshme;
 • Ofron këshilla profesionale për organet komunale lidhur me menaxhimin e buxhetit;
 • Mbikëqyrja e procedurave dhe shpenzimit të mjeteve buxhetore;
 • Pranimi i raporteve mujore për dinamikën e realizimit të projekteve nga drejtoritë dhe nga Zyra e prokurimit;
 • Përgatitja e raporteve buxhetore, sipas nevojës.
 • Harton projekt-rregulloret komunale për çështje financiare;
 • Udhëheqja e çështjeve financiare;
 • Është përgjegjës për mbajtjen e llogarive dhe raporteve vjetore financiare;
 • Është përgjegjës për mbikëqyrjen dhe monitorimin e sistemeve dhe procedurave për ekzekutimin e buxhetit;
 • Përgatit procedurat dhe raportet e kontabilitetit;
 • Jep këshilla profesionale nga fusha e buxhetit të organeve komunale;
 • Planifikon, përcakton obligimet në bazë të rregulloreve komunale të subjekteve të caktuara në Komunë, shkallën e ngarkesës, tarifën nga lëmi i tatimit në pronë, taksave dhe gjobave komunale.
 • Planifikimi i të hyrave vetanake të Komunës;
 • Evidencimi i të gjitha të hyrave tjera.

 

Drejtoria për Buxhet dhe Financa  operon me dhjetë punëtorë të ndarë në këta sektorë :

 • Sektori për Buxhet
 • Sektori për Financa
 • Sektori i Tatimit në Pronë

 

 • Sektorin për Buxhet e përbëjnë këta zyrtarë: Shefi i sektorit-Zyrtari shpenzues, Zyrtari Çertifikues dhe Aprovues i shpenzimeve.
 • Sektorin për Financa e përbëjnë këta zyrtarë : ZKF, Zyrtari Zotues dhe Zyrtari për të hyra .
 • Sektorin për Tatim në pronë  e përbëjnë këta zyrtarë : Menaxheri i Tatimit në Pronë, Operatori për futjen e të dhënave, Anketuesi dhe Zyrtari për vlerësimin e pronës së paluajtshme.