Republika e Kosoves

Junik

Drejtorisë për Ekonomi dhe Zhvillim

Kompetencat e Drejtorisë për Ekonomi dhe Zhvillim janë;

Sektori  për Zhvillim Strategjik dhe Turizëm;

 • Harton plane për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Komunës;
 • Harton plane për shfrytëzimin e burimeve ekonomike brenda Komunës;
 • Krijon kushte të qëndrueshme për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme;
 • Harton planin strategjik te zhvillimit te turizmit ne harmoni me planin global strategjik te zhvillimit ekonomik te komunës,
 • Ne harmoni me Ligjin për veprimtarit hoteliere dhe turistike bën promovimin e  Turizmit brenda territorit te komunës,
 • Kryen edhe punë tjera nga kompetenca e Komunës nga lëmi i zhvillimit ekonomik.
 • Koordinimi i aktiviteteve për implementimin  e planit zhvillimor Komunal.
 • Implementimi i strategjisë për zhvillim ekonomik lokal ne bashkëpunim me sektorët e tjera te komunës, grupet e biznesit dhe grupet tjera te interesit.
 • Hartimi i planeve për zhvillime sektoriale për turizëm dhe trashëgimi kulturore
 • Përgatitja e materialeve promovuese për marketing, me qellim te tërheqjes se investitorëve dhe turistëve.
 • Azhurnimi i bazës se te dhënave me projektet zhvillimore sipas afateve për implementim dhe sipas prioriteteve
 • Ofron konsulence për lehtësimin e kushteve për afarizëm për NVM.
 • Krijon bazën e te dhënave mbi numrin, llojin dhe lokacionin e bizneseve ne territorin e Komunës se Junikut
 • Përgatitja e vendimeve për caktimin e  taksës vjetore për biznese sipas llojit, sipas  Rreg. komunale për Taksa ,tarifa dhe Ngarkesa si dhe përcjellja e inkasimit te obligimeve nga bizneset
 • Përgatite raporte dhe informata për Drejtorin e drejtorisë, organet tjera  komunale dhe Ministritë e linjës.

 

 Sektori për Bujqësi dhe Pylltari;

 • Koordinimi i punëve me sektorët e drejtorisë.
 • Organizimi i takimeve me karakter informues dhe këshillues me fermer
 • Krijimi i bazës se te dhënave me sipërfaqen e tokës sipas bonitetit dhe kulturave .
 • Ofrimi i ndihmës profesionale ne aplikimet e fermerëve për donacione te ndryshme.
 • Përpilimi i raportit te punës me te arriturat dhe sfidat.
 • Azhurnimi i bazës se te dhënave për blegtoret ( numri dhe lloji i kafshëve )
 • Krijimi i planit te veprimit për sektorin e pylltarisë ne përputhje me planin strategjik kombëtar.
 • Koordinimi i aktiviteteve dhe evidentimi i veprimeve te zyrtareve te pylltarisë si dhe ofrimi i ndihmës për pylltarët.
 • Koordinimi i aktiviteteve ne lëmin e mbrojtjes se pyjeve me stacionin policor ne Junik dhe me APK
 • Raportimi ne baza periodike dhe sipas nevojës lidhur me ecurinë e aktiviteteve ne lëmin e mbrojtjes se pyjeve.
 • Njoftimi me kohe për drejtorin e drejtorisë dhe Kryetarin për situatën ne pylltari dhe propozimin e masave qe duhet te ndërmerren konform situatës.
 • Koordinimi i punëve me APK si dhe Drejtoritë apo sektorët për mbrojtjen e pyjeve te Komunave Deçan dhe Gjakove.
 • Organizimi i kryerjes se damkimit te trungjeve sipas kërkesave te pronareve te pyjeve private.
 • Kontrollimi i operatoreve te caktuar për  prerje se a i përmbahen lejes se lëshuar nga organi kompetent.
 • Konfiskimi i masës drusore te prere ne mënyrë ilegale pa dokumente përcjellëse.
 • Ngritja dhe udhëheqja e procedurës për  prerësit ilegal te masës drusore.
 • Propozimi i planeve për pastrimin e  ngastrave pyjore si dhe ripyllëzim te  ngastrave.