Republika e Kosoves

JunikTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Mirëmbajtja e hapësirave publike dhe menaxhimi me mbeturina
636-23-8796-2-2-1
24-08-2023 04-09-2023 Detajet
Rikonstruimi dhe zgjerimi i rrugës Junik- Rastovicë
636-23-8768-5-1-1
04-09-2023 22-09-2023 Detajet
Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore për Komunën e Junikut
636-23-9502-2-2-1
07-09-2023 27-09-2023 Detajet
Servisimi i paisjeve mjekësore, laboratorike dhe të stomatologjisë- QKMF
636-23-9602-2-3-6
11-09-2023 18-09-2023 Detajet
Furnizim me lëndë djegëse me pelet për shkolla
636-23-6877-1-2-1
22-08-2023 11-09-2023 Detajet