Republika e Kosoves

JunikTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve dhe i gjeneratorëve
636-23-1366-2-2-1
03-03-2023 22-03-2023 Detajet
Sinjalizimi vertikal dhe horizontal në Komunën e Junikut
636-23-2040-2-3-6
16-03-2023 27-03-2023 Detajet
Ndërtimi ( rikonstruimi) i rrugës Bajraktar- Gaxherr
636-23-1739-5-2-1
09-03-2023 28-03-2023 Detajet