Republika e Kosoves

Junik

Nënkryetari

BESART TOFAJ

Tel: +383 49 681 100

E-mail : besart.tofaj@rks-gov.net

 

 

 

 

 

 

Nënkryetari i Komunës

  • Nënkryetari emërohet nga Kryetari për të njëjtin mandat dhe shkarkohet nga Kryetari.
  • Me kërkesë të Kryetarit, Nënkryetari i ndihmon Kryetarit në ushtrimin e funksioneve ekzekutive të përditshme dhe vepron në emër të Kryetarit në mungesë të
  • Kur posti i Nënkryetarit mbetet i lirë, Kryetari emëron Nënkryetarin e ri, jo më vonë se tridhjetë ditë pas paraqitjes së postit të lirë.
  • Në raste të konfliktet të interesit të Nënkryetarit zbatohen dispozitat e njëjta nga neni 59 të ligjit.