Republika e Kosoves

Junik

THIRRJE PËR PROJEKTE

2019/05/17 - 3:46

Inkurajohen individë edhe organizata jo-qeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës e që veprojnë në Komunën e Junikut të aplikojnë me projekte të fokusuara në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe që përfshijnë aktivitete të realizuara në Komunën e Junikut

Formulari për aplikim mund të shkarkohet në ueb-faqe të Komunës së Junikut dhe i plotësuar, bashkangjitur me dokumentacionin e kërkuar mund të dorëzohet deri me datë: 06 Qershor 2019.

Për çdo informacion shtesë mund të merrni përgjigjie në formë elektronike
E-Mail: leonita.jasiqi@rks-gov.net