Republika e Kosoves

Kaçanik

(Rishqyrtim…) Vendimi për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore në atë ndërtimore, Zona kadastrale bob, në emër të Elmaz Mezraja B.I. nga f. Kovaçec

2024/05/23 - 2:35

Forma e aplikacionit: (Rishqyrtim…) Vendimi për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore në atë ndërtimore, Zona kadastrale bob, në emër të Elmaz Mezraja B.I. nga f. Kovaçec