Republika e Kosoves

Kaçanik

Drejtoria e Arsimit

Emri: Zahir

Mbiemri : Doda

Data e lindjes: 10.01.1961 në Elezaj

Gjendja martesore: I martuar

Adresa e banimit: Rr.”Qamil Ilazi” P+8-31, Kaçanik

Tel: 044 225 351

Email:  zdoda2002 @yohoo.com;  zahir.doda@rks-gov.net;

Shkollimi: 1967-1975  Shkolla fillore- Elezaj, Doganaj

1975-1976 Gjimnazi- Kaçanik

1976-1979 Gjimnazi Matematikor- Prishtinë

1979-1983 FSHMN; Dega e Matematikës- Prishtinë

Punësimi:   1982-1983 Gjimnazi “ Sami Frashëri “ Prishtinë (prof. i matematikës)

1983-2001 Gjimnazi “ Skënderbeu” Kaçanik (prof. i matematikës)

2001-2003 MASHT- Zyrtar i lartë i Arsimit për Kaçanik

2003- 2005 MASHT- Zyrtar Administrativ për regjionin e Ferizajit.

2005-2007 Kolegji “Aga Xhite“ Ferizaj  (prof. i matematikës)

2007-2010 Kolegji “Aga Xhite “ Ferizaj  ( zv.Drejtor)

2010-2013 Kolegji “Aga Xhite”- Ferizaj ( Drejtor i Kolegjit)

2013-2018 Gjimnazi “Skenderbeu” Kaçanik (prof. i matematikës)

 

Trajnime: Për udhëheqje arsimore, për mësimdhënie dhe për Kurrikulën e arsimit parauniversitar.

 

Shkathtësi të tjera: Njohja e punës me kompjuter (Word, Excel  dhe Power

 

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë
Është përgjegjëse për:
a) Planifikon zhvillimin e arsimit lokal dhe aftësimin e personelit mësimor në bashkëpunim të ngushtë me MASHT
b) Nxitë bashkëpunimin midis personelit arsimor në raport me nxënësit dhe prindërit,
c) Siguron mirëmbajtjen dhe riparimin e objekteve shkollore dhe objekteve tjera përcjellëse me fondet publike të siguruara,
d) Do të bëjë organizimin dhe mirëvajtjen e procesit arsimor në nivel parashkollor fillor dhe të mesëm,
e) nxjerrë rregulla disiplinore për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve në çdo institucion arsimor,
f) merr pjesë në përzgjedhjen e drejtorëve të shkollave dhe mësuesve të shkollave,
g)menaxhon në mënyrë të drejtë me të gjitha objektet komunale të kulturës sportit dhe rinisë.
h) organizon takimet me rëndësi kulturore,sportive dhe të rinisë për komunën,
i)organizon debate për zhvillimin e kulturës ,sportit dhe rinisë në komunë, j)kujdeset për të arritura kulturore,sportive dhe rinore në komunë dhe mbanë evidencën mbi këto të arritura.
k) zhvillon planin për mbështetjen e aktiviteteve kulturore sportive dhe rinore,
l) kryen punët tjera të përcaktuara nga ligjet përkatëse dhe të caktuara nga Kryetari i Komunës.