Republika e Kosoves

Kaçanik

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit R. dhe Pylltarisë

 

 

Emri: Suhad

Mbiemri: Dullovi

Data e lindjes: 01.09.1985. në Biçec

Gjendja martesore: I martuar

Adresa e banimit: Rr.”Abit Dullovi” nr .58, Biçec, Kaçanik

Tel: 045-477-555

Emali: Suhad.dullovi@rks-gov.net;

Shkollimi: {1992-2000}  Shkolla fillore-“Jusuf Gërvalla”, Biçec

DIPLOMË{30.05.2003} Gjimnazi “Skënderbeu”- Kaçanik-Drejtimi “Pedagogji”

: UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”

“FAKULTET I SHKENCAVE TË APLIKUARA NË FERIZAJ”

 

Titulli-BACHELOR I INDUSTRISË SË DRURIT.

 

Punësimi:,2011-2013.N.SH.GE.DEPARTAMENTI I SHITJES

2014-2021 “LIBREX GROUP-SHITJE TRAJNIME DHE MENAGJIM”,

Trajnime: ÇERTIFIKATË KONFERENCA NDËRKOMBËTARE E PRODHIMEVE TË DRURIT BIOENERGJISË DHE AMBIENTIT

ÇERTIFIKATË AKADEMIA ELITA KUALIFIKIM NDËRKOMBËTAR SI MENAXHER ,ËNDRRA EUROPIANE’’

Shkathtësi të tjera: ÇERTIFIKAT LIDERSHIP NË MARKETING.

Kompetencat e Drejtorisë për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari
Në bashkëpunim me MBPZHR dhe institucionet tjera ushtron përgjegjësi që ka komuna në lëmin e Bujqësisë dhe Pylltarisë, lidhur me resurset natyrore dhe zhvillimin rural
Bënë inkurajimin e fermerëve duke i nxitur në investime për rritjen e kapaciteteve prodhuese bujqësore.
Mban evidencë për tokat bujqësore, për sipërfaqet me kultura bujqësore, llojet, kategoritë dhe numrin e krerëve të kafshëve shtëpiake, shoqërive me bletë si dhe evidencën e tokës bujqësore të cilës i është ndërruar destinimi.
Përkujdeset për tokat bujqësore, që të shfrytëzohen për qëllime bujqësore (prodhimtari të produkteve bujqësore)
Organizon seminare , këshillime si dhe vizita studimore për fermerë, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve prodhuese dhe këmbimit të përvojave të tyre.
Bashkëpunimi me bankat komerciale, hulumtimi i formave të kreditimit për stimulimin dhe avancimin e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale.
Harton projekte dhe hulumton mundësin e gjetjes së donatorëve për realizimin e projekteve.
Organizon mbrojtjen e pyjeve publike , bashkëpunon me organet e rendit për aktivitete të përbashkëta të mbrojtjes së pyjeve.
Bashkëpunon me njësinë e inspektoratit për mbrojtjen e tokave bujqësore, pyjore si dhe resurseve tjera natyrore.
Bashkëpunon me AVUK-ës për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e sëmundjeve të kafshëve shtëpiake.
Kryen edhe punë tjera që janë kompetencë e komunës në lëminë e Bujqësisë dhe Pylltarisë