Republika e Kosoves

Kaçanik

Tel. Nr. DREJTORIA E BUJQËSISË ZHVILLIMIT RURAL DHE PYLLTARISË

 

Emri dhe Mbiemri
Pozita
Telefoni
E-maili
   Fatmir Loku
Drejtor DBZHRP
038 200 46 426
044/227989
fatmir.loku@rks-gov.net
Zekirja Koxha
Zyrtar i zhvillimit rural
044/130-047
038 200 46 435
zekirja.koxha@rks-gov.net
Mustafë Loku
Zyrtar per bujqësi dhe blegtori
044/368-176
mustafe.loku@rks-gov.net
Feriz Deda
Inspektor i Pylltaris
044/228-036
feriz.deda@rks-gov.net
 
 
 Muhamet Qallaki
Kordinator i sektorit të pylltarisë
044/192-992
muhamet.qallaku@hotmail.com
Agim Luzha
Zyrtar per mbrojtje dhe kultivim pyjeve
 044 152 412
038 200 46 433
Xhemajl Hajdari
Roje pyjesh
044/271-561
Alajdin Troni
Roje pyjesh
044/654-160
Sherif Luma
Roje pyjesh
044/472-096
Ahmet Dullovi
Roje pyjesh
044/492-605
Gani Dullovi
Roje pyjesh
044/346-259
Azem Rrahmani
Roje pyjesh
044/957-629
Isak Tafili
Teknik i pyjeve private
 Zylfi Koxha
 Koordinator ne Sek. e Bujqesise
 044172618
 zylfi.koxha@rks-gov.net