Republika e Kosoves

Kaçanik

Tel. Nr. DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCËS

Emri dhe Mbiemri
Pozita
Telefoni
E-maili
Ramadush Osmani
Drejtor i DSHPE
038 200 46 428
044 414 303
Mendu Krasniqi
Shef i Shërbimeve Publike
044/ 224 310
menduh.krasniqi@rks-gov.net
Skender Sopa
Inspektor i Shërbimeve Publike
044/ 225 084
skender.sopa@rks-gov.net
Besim Sallahu
Inspektor i Komunikacionit
044/ 717 915
038 200 46 432
besim.sallahu@rks-gov.net
Bujar Bajra
Zyrtar i Alarmit dhe koordinim emergjent
044/ 183 217
bujar.bajra@rks-gov.net
Ylber Shehu
Shef i ShZSh
044/ 224 812
ylber.shehu@rks-gov.net
Naser Kuka
Shef i preventivës, hetuesisë dhe mbrojtjes nga zjarri
049/ 300 683
 Hajredin Shehu
044 227 863
 Ilir Koraqi
Zyrtar ne DESHP
044 608 070
ilir.koraqi@rks-gov.net
 Valmir Krasniqi
Zyrtar ne DESHP
044 712 710
valmir.krasniqi@rks-gov.net
Nebi Murseli
 Zyrtar ne DSHPE
 044 731 491
nebi.murseli@rks-gov.net