Republika e Kosoves

Kaçanik

2019/06/18 - 8:44

FTESË PËR MBLEDHJE

Në bazë të nenit 52.1 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, mbahet mbledhja e  VI  (Gjashtë)  të Rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa, për vitin 2019.

Mbledhja do të mbahet në katin e dytë të objektit të komunës në Sallën e Komiteteve,  më datë:  24 Qershor.2019  (Dita e Hënë), më fillim pune në ora 11:00.

Mbledhjen do ta  kryeson dhe udhëheq,  Kemal Mërseli,  Kryesues i Kuvendit.

Në mbledhjen e VI (Gjashtë) të Rregullt të KPF-a të datës, 24 Qershor 2019, do të shqyrtohet ky:

REND  PUNE

  1. Aprovimi i Procesverbalit nga mbledhja e kaluar e KPF-a;
  2. Draft- Korniza afatmesme  buxhetore  (KAB) e Komunës së Kaçanikut për vitet,   2020-2022;
  3. Draft Rregullorja për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Kaçanikut; dhe
  4. Propozim Vendimi për miratimin paraprak të vendimit për dhënien në shfytëzim afatshurtër të pjesës së ngastrës kadastrale  e cila është pjesë e memorialit të varrezave të dëshmorëve, ngastra kadastrale  Nr. 00239-0, Zona Kadastrale Soponicë.