Republika e Kosoves

Kaçanik

FTESË PËR MBLEDHJE

2020/12/14 - 12:38

Në bazë të nenit 52.1 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, mbahet mbledhja e   XI-të  (Njëmbëdhjetë)  e Rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa, për vitin 2020.

 

Mbledhja do të mbahet në katin e dytë të objektit të komunës në sallën e komiteteve të KK, më  datë:  18 Dhjetor 2020 (Dita e Premte), më fillim pune në ora 11:00.

 

Mbledhjen do ta  kryeson dhe udhëheq,  Kemal Mërseli,  Kryesues i Kuvendit.

 

 

 

Në mbledhjen e XI-të (Njëmbëdhjetë) të Rregullt të KPF-s të datës, 18 Dhjetor 2020 do të shqyrtohet ky:

 

 

 

 

REND  PUNE

 

 

  1. Aprovimi i Procesverbalit nga mbledhja e kaluar e KPF-së;

 

  1. Propozim Rregullorja për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijës;

 

  1. Propozim Vendimi për shpalljen me interes të përgjithshëm publik, Parcela kadastrale Nr. 00494-15, arë e klasës së 4 në S= 253m², në emër të Amer Shaqir Shurdhani, për zgjerimin dhe ndërtimin e rrugës “Ismail Raka” në Kaçanik;

 

  1. Propozim Vendimi për ndarjen e parcelës Nr. 00143-1 me sipërfaqe 18777m², në ZK Doganaj, P.SH. Kuvendi i Komunës Kaçanik;

 

  1. Rekomandimin e komisionit vlerësues për përzgjedhjen e ofertës ekonomikisht më të favorshme për dhënien në shfrytëzim afatgjatë (40 vjet) Parcelat kadastrale: 402-0, në S= 0.95.48 ha dhe 403-0, në S= 0.32.99 ha në KZ Kaçanik i Vjetër,  P.SH  KK Kaçanik;

 

  1. Raporti i Punës së Shtabit Komunal për Parandalimin e Covid -19 ;  dhe

 

  1. Raport i përmbushjes së planit të integritetit të Komunës së Kaçanikut.