Republika e Kosoves

Kaçanik

Përfundojnë punimet për rrethimin e varrezave të vjetra Islame në qytetin e Kaçanikut

2021/03/04 - 11:42

Komuna e Kaçanikut në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së ne Kosovë kanë përfunduar punimet për rrethimin e varrezave te vjetra Islame në qytetin e Kaçanikut. Realizimi i këtij projekti është financuar nga Misioni I OSBE-së ne Kosovë, ndërsa Komuna e Kaçanikut ka ofruar të gjithë mbështetjen e nevojshme logjistike dhe teknike gjatë procesit të punimeve. Pas përfundimit të punimeve, Komuna e Kaçanikut ka vizituar varrezat e vjetra te qytetit dhe ka vlerësuar se punimet janë realizuara sipas planit dhe afatit kohor dhe me këtë rast falënderon Misionin e OSBE-së në Kosove për implementimin e këtij projekti me rendësi të veçantë për komunën dhe qytetaret e saj dhe për përmirësimin e sigurisë së objekteve fetare dhe varrezave.

 

 

The fencing works of the old Islamic graveyards in Kaçanik/Kačanik are completed

The Kaçanik/Kačanik Municipality in close cooperation with the OSCE Mission in Kosovo has completed the works for the fencing of the old Islamic graveyards in town. The OSCE Mission in Kosovo funded the implementation of the project, while the Municipality of Kaçanik/Kačanik provided all the necessary logistical and technical support during its implementation process. Following the finalization of the project, Kaçanik/Kačanik Municipality visited the old graveyards in own and assessed that works were completed according to the plan and timeframe. On this occasion municipality of Kaçanik/Kačanik expressed gratitude to the OSCE Mission in Kosovo for the implementation of the project with exceptional importance for the municipality and its residents and for the improvement of the security of religious sites and graveyards .