Republika e Kosoves

Kaçanik

Vendimi për Miratimin e Buxhetit të Komunës së Kaçanikut, për vitin fiskal 2022 dhe vlerësimet për vitet 2023-2024 / Lënda: 01Nr. 400/03-26144/21

2021/10/11 - 3:47

Forma e aplikacionit: Vendimi për Miratimin e Buxhetit të Komunës së Kaçanikut, për vitin fiskal 2022 dhe vlerësimet për vitet 2023-2024 / Lënda: 01Nr. 400/03-26144/21