Republika e Kosoves

Kamenicë

Kompetencat dhe Përgjegjësitë e sektorit të gjendjes civile:

1. shërbimet e gjendjes civile që përfshijnë statusin civil të qytetarëve,
2. regjistrimin e të lindurve, të kurorëzuarve dhe të vdekurve;
3. lëshimin e certifikatave që dëshmojnë gjendjen civile të qytetarit, duke përfshirë edhe
certifikatën e vendbanimit, certifikatën familjare si dhe ndërrimin dhe korrigjimin e emrit
personal;
4. punët që kanë të bëjnë me organizimin e qytetarëve në lagje, fshatra, zyra të vendit dhe
në bashkësi lokale dhe
5. të gjitha punët tjera nga kompetencat e deleguara nga pushteti qendror.