Republika e Kosoves

Kamenicë

Si ta regjistroj pronen e dhuruar

Si ta regjistroj pronen e trasheguar

Si ta regjistroj pronen te cilen porsa e kam blere

Si ta regjistroj te drejten pronesore qe rrjedh nga vendimi i Gjykates

Plani Zhvillimor Urban

PZHU-2013-doc

 

Plani Zhvillimor Komunal

PZHK-15-11-2013

Plani Investiv_2016 – 2020 per Komunen e Kamenices

Plani i mirembajtjes  2016 – 2020 per Komunen e Kamenices