Republika e Kosoves

Kamenicë

Ekstraktet e procesverbaleve te komitetit per politike dhe financa