Republika e Kosoves

Kamenicë

Disa nga të arriturat në fushën e mbeturinave gjatë vitit 2019 nga DSHPAI

2020/02/12 - 3:21

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ambientit dhe Inspektoratit gjatë vitit 2019 ka realizuar disa të arritura në fushën e mbeturinave.

Veprimet të cilat i ka realizuar kjo drejtori janë:

Aprovimi i planit komunal për menaxhimin e mbeturinave

Aprovimi i rregullores për menaxhimin e mbeturinave

Formimi i sektorit për menaxhimin e mbeturinave

Janë siguruar 4166 kontenjerë 120 litërsh

Janë siguruar 146 kontenjerëve 1.1m3

Janë siguruar 100 komposterë

Janë siguruar 100 shporta të vogla

Është zgjeruar shërbimi i grumbullimit për 35%